Financiële ondersteuning - voor personen met een handicap of chronische ziekte

Tussenkomsten gezondheidskosten ziekenfondsen

De meeste ziekenfondsen hebben een uitgebreid aanbod aan bijkomende terugbetalingen of tussenkomsten. Ga zeker eens luisteren bij de medewerkers van het ziekenfonds waarvan jij kan gebruikmaken. Denk aan extra tussenkomsten voor de aanschaf van een bril of lenzen, voor orthodontie, logopedie, incontinentiemateriaal, osteopathie, hoorapparaten, oordoppen, enzovoort. Het loont zeker de moeite dit na te kijken.

Je kan terecht bij de medewerkers van je ziekenfonds of op hun website.

Verhoging van de belastingvrije som voor personen met een handicap

Als je kinderen of volwassenen met een handicap ten laste hebt, heb je recht op een bijkomende verhoging van je belastingvrije som. Dat betekent dat een groter deel van je inkomen niet belast wordt en dat je verschuldigde belasting dus verlaagt.

In je belastingaangifte vermeld je het aantal kinderen of personen met een handicap ten laste. De belastingvrije som wordt hierop automatisch aangepast.

Vermindering van onroerende voorheffing voor personen met een handicap

In bepaalde gevallen geniet je een vermindering van de onroerende voorheffing . Dat is onder andere zo voor  volwassenen of kinderen met een handicap. De vermindering wordt toegekend voor de woning waarin een persoon met een handicap op 1 januari van het aanslagjaar zijn officiële woonplaats heeft volgens het bevolkingsregister.

 

Voor de berekening van het forfaitaire bedrag van de vermindering worden volwassenen en kinderen met een handicap gelijkgesteld met twee kinderen. Deze verminderingen worden door de wetgever toegekend in functie van de bewoner van het onroerend goed. Het is dan ook de bedoeling dat deze verminderingen uiteindelijk ten goede komen aan de bewoner, ongeacht of hij eigenaar of huurder is.

Voor eigenaars: het forfaitaire bedrag wordt automatisch in mindering gebracht bij het te betalen bedrag onroerende voorheffing.

Voor huurders: de vermindering van de onroerende voorheffing wordt in eerste instantie aan de eigenaar van de woning toegekend. Deze moet echter worden uitbetaald aan de huurder of worden verrekend in de huurprijs. Meer informatie hierover vind je hier. Als je denkt recht te hebben op deze vermindering kan je een aanvraag indienen bij de Vlaamse belastingdienst. Je vindt het aanvraagformulier voor huurders hier.

Zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte (Groeipakket)

Een kind met een handicap of aandoening kan bovenop het basisbedrag van het Groeipakket, een toeslag krijgen voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte (in het oude systeem: ‘verhoogde kinderbijslag’). Het bedrag van de toeslag is afhankelijk van de mate waarin de specifieke ondersteuningsbehoefte gevolgen heeft voor het kind zelf en voor zijn familie.

Verhoogde kinderbijslag voor kinderen met een handicap - voor kinderen geboren voor 1/1/2019

De toeslag voor kinderen met een handicap is een bijkomende premie (naast de gewone kinderbijslag) voor ouders van een kind tussen 0 en 21 jaar met een handicap of aandoening. Tot de maand waarin een kind met een handicap 21 jaar wordt, kan je de toeslag krijgen. Je dient de aanvraag tot de verhoogde kinderbijslag in via je kinderbijslagfonds.  Voor hulp bij de aanvraag kan je terecht bij je ziekenfonds.

 

Als je kind 21 geworden is, heeft het geen recht meer op de toeslag. Het kan wel nog de gewone kinderbijslag ontvangen als het verder studeert, een leercontract heeft of zich inschrijft als werkzoekende schoolverlater.

Verhoogde kinderbijslag voor kinderen van een persoon met een handicap - voor kinderen geboren voor 1/1/2019

Een kind van een persoon met een handicap geeft recht op een verhoogde kinderbijslag op voorwaarde dat de ouder aan een van de drie voorwaarden voldoet:

  • de ouder krijgt een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT);

  • de ouder krijgt een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB);

  • de ouder krijgt een integratietegemoetkoming (IT).

Als de ouder met een handicap niet werkt, wordt de toeslag uitbetaald als de kinderen tot diens gezin behoren. Werkt de ouder met een handicap wel, wordt de toeslag enkel betaald indien het gezinsinkomen onder een bepaalde grens blijft. 

Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

Als je zwaar zorgbehoevend bent, kan je via de Vlaamse zorgverzekering een maandelijkse tegemoetkoming ontvangen als vergoeding van niet-medische kosten. Je moet deze tegemoetkoming zelf aanvragen.

 

Er zijn enkele voorwaarden waaraan je moet voldoen om recht te hebben op de tegemoetkoming. Voor meer informatie over deze voorwaarden kan je terecht bij je behandelende arts, eens thuiszorgdienst waarvan je gebruik maakt of het ziekenfonds waarbij je bent aangesloten.

Tegemoetkoming Hulp van derden

Als je arbeidsongeschikt bent en voor bepaalde taken in het dagelijks leven hulp van anderen nodig hebt, kan je bovenop je ziekte-uitkering een tegemoetkoming voor hulp van derden krijgen. Deze tegemoetkoming betreft een vast bedrag.

Een van de voorwaarden is dat je ernstig zorgbehoevend bent: dit betekent dat je ernstige problemen hebt op het vlak van mobiliteit, huishouding, zelfzorg, communicatie en sociale contacten. Je aanvraag richt je tot de adviserend geneesheer van je ziekenfonds.

Gemeentelijke mantelzorgpremie

Heel wat gemeenten hebben een gemeentelijke mantelzorgpremie. Als je  op regelmatige basis zorgt voor je partner, een familielid, een buur, een vriend, kom jij of de persoon waarvoor je zorgt misschien in aanmerking voor deze gemeentelijke mantelzorgpremie.

De reglementering en aanvraagprocedures van de gemeentelijke mantelzorgpremie zijn sterk uiteenlopend. Er zijn eveneens gemeenten die geen mantelzorgpremie voorzien.

Voor meer info neem je best contact op met de gemeentelijke welzijnsdienst, het OCMW of het Sociaal Huis van je gemeente. De reglementering en aanvraagprocedure kan je meestal vinden op de website van jouw gemeente.

Inhaalpremie voor langdurige arbeidsongeschiktheid

Als je minstens 1 jaar arbeidsongeschikt bent, ontvang je een inhaalpremie voor langdurige invaliditeit. Deze premie ontvangt u in de maand mei. Je ziekenfonds betaalt deze premie automatisch uit als je hierop recht hebt. Je hoeft dus zelf geen aanvraag in te dienen. 

Kankerfonds: individuele steun voor patiënten

Het Kankerfonds van Kom op tegen Kanker wil ervoor zorgen dat de ziektekosten voor de behandeling niet tot extra kopzorgen leiden. Daarom kan het een eenmalige steun toekennen aan patiënten, op basis van criteria als gezinsinkomen, andere tussenkomsten, verhouding tussen minimale medische oplegkosten en inkomen enzovoort.

Je kan deze steun niet aanvragen als patiënt, enkel sociale diensten van ziekenhuis, ziekenfonds, OCMW, CAW, Sociaal Huis, thuiszorgorganisatie, enzovoort kunnen dit. De voorwaarden om steun te krijgen, vind je hier.

Tussenkomst in verbandmiddelen voor chronische wonden

Patiënten met chronische wonden krijgen een forfaitaire en een bijkomende tegemoetkoming voor bepaalde verbandmiddelen. Chronische wonden zijn wonden die na zes weken behandeling onvoldoende genezen zijn.

Je behandelende arts moet hiervoor een kennisgeving versturen naar de adviserend geneesheer van het ziekenfonds.

Tussenkomst in de reiskosten voor kankerpatiënten

Als je radiotherapie of chemotherapie tegen kanker krijgt, kan je een tegemoetkoming krijgen voor de reiskosten naar het ziekenhuis. Ook als ouder of wettelijke voogd van een kankerpatiënt jonger dan 18 jaar die in een ziekenhuis is opgenomen, krijg je een tegemoetkoming in de verplaatsingskosten.

Je moet daarvoor een formulier laten invullen en ondertekenen door je behandelende arts. Dat formulier bezorg je vervolgens aan je ziekenfonds. Het aanvraagformulier voor de kankerpatiënt zelf vind je hier, het aanvraagformulier voor de ouders of voogd van een minderjarige patiënt vind je hier.

Tegemoetkoming voor onbehandelbare urinaire incontinentie

Binnen de verplichte ziekteverzekering is er een forfaitaire tegemoetkoming voorzien voor verzekerden die niet in aanmerking komen voor het incontinentieforfait voor afhankelijke personen. Daarvoor moet je voldoen aan een aantal voorwaarden.

Als je aan de voorwaarden denkt te voldoen, kan je jouw behandelende arts vragen om het aanvraagformulier in te vullen. Je stuurt dit naar de adviserend geneesheer van het ziekenfonds. Wanneer je aan de voorwaarden voldoet, wordt de tegemoetkoming toegekend.

Tegemoetkoming voor incontinentie bij afhankelijke personen

De verplichte ziekteverzekering voorziet een forfaitaire tegemoetkoming voor incontinentie bij afhankelijke personen, indien aan enkele voorwaarden is voldaan.

Jouw ziekenfonds kent deze tegemoetkoming in principe automatisch toe. Als dat toch niet het geval zou zijn en je denkt aan de voorwaarden te voldoen, dan kan je een aanvraag tot tegemoetkoming indienen bij het ziekenfonds.

Tegemoetkoming in de prijs van pijnstillers

Chronische pijnpatiënten kunnen een tegemoetkoming krijgen in de prijs van pijnstillers. Je behandelende arts dient een kennisgeving in voor de adviserend geneesheer van het ziekenfonds. Als je in aanmerking komt, krijg je een machtiging die je vervolgens aan de apotheker moet tonen om de tegemoetkoming te krijgen.

Sociaal tarief telefonie

Personen die meer dan 66% gehandicapt zijn en aan enkele voorwaarden voldoen, hebben recht op het sociaal tarief voor telefonie.

Om het sociaal tarief aan te vragen, richt je je tot de operator van je keuze onder de aanbieders van het sociaal tarief. Deze operator bekijkt vervolgens met het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie of je aan de voorwaarden voldoet.

Please reload

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now